نشانه شلوغی، آشفتگی، هرج و مرج است. مشاهده آتش بازی در فال قهوه به منزله بحث و جدل و مشکلات ناگوار شخصی است.

آتش بازی

نشانه قدرت،ترس و برتری است. مشاهده آتش افروخته در فال قهوه به منزله به دست آوردن قدرت، برتری و حاکمیت یا مالکیت چیزی، کسی یا وظیفه و جایگاهی است.

آتش فروزان

نشانه پاکی، منش و تقدس است. مشاهده آتش در فال قهوه به منزله صبر و بردباری و دوری از تصمیم عجولانه است.

آتش

نشانه تحرک، نشات و شادابی است. مشاهده آبفشان در فال قهوله به منزله موفقیت و شادی در تمامی مراحل زندگی در آینده ای نزدیک است. 

آبفشان

نشانه استقامت و پایداری و قدرت است. مشاهده آبشار در فال قهوه به منزله، پیشرفت در کار و ترفیع و دست یافتن به ستایش اجتماعی در میان همکاران است.

آبشار

سرچشمه زندگی و حیات و نشانه پاکی است. مشاهده آب در فال قهوه به منزله سلامتی، گشایش در مشکلات، تونایی بالا در مواجهه با مشکلات و سختی ها است.

آب

نشانه راستی، استواری و پایداری است. مشاهده آفتابه به منزله، عمر طولانی، خدمت گذاری به خلق خواهد بود.

آفتابه

نشانه روشنایی، هوشیاری، دانش است. مشاهده آفتاب به منزله، برتری هوش ، برکت، حمایت والدین خواهد بود.

آفتاب/خورشید

نشانه خشم،درگیری و نزاع است. مشاهده آسیاب به منزله، درگیری و نزاع با اطرافیان خواهد بود.

آسیاب

نشانه ارتباط، دوستی، ملاقات است. مشاهده آدم در فال قهوه به منزله: اگر در کنارعده دیگری باشد، به معنای دیداربا آشنایان به زودی خواهد بود. اگر به شکل تاریک و روشن باشد، به معنای درگیری و اختلاف با آشنایان خواهد بود. اگر موهای پرپشت داشته باشد، به معنی دریافت کادو خواهد بود.

آدم/انسان

نشانه نوآموزی، مبتدی بودن، آینده دار بودن است. مشاهده آتش کوچک در فال قهوه به منزله نزدیک بودن به پیشرفتی بزرگ است.

آتش کوچک

نشانه بی کنترلی، پرخاشگری، هجوم است. مشاهده آتشفشان در فال قهوه به منزله نیاز به کنترل احساسات و عواطف  است. در صورت عدم کنترل احساسات ممکن است، باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی احساسی شما شوند.

آتشفشان

 نشانه ثروت، پول و سود و کمرویی است. مشاهده اردک در فال قهوه به منزله، رسیدن به ثروتی هنگفت یا سودی کلان است.

اردک

 نشانه تحرک، سفر و جا به جایی است. مشاهده اتاق در فال قهوه به منزله، سفری رویایی و طولانی است.

خودرو

 نشانه رحم، شفقت و مهربانی است. مشاهده اتاق در فال قهوه به منزله، وجود مهربانی و دوستی است.

اتاق

 نشانه وقار، زیبایی، کمال است. مشاهده ابرو در فال قهوه به منزله، رسیدن به کمال در کاری است.

ابرو

 نشانه خفقان، سردی، ناامیدی و دلگیری است. مشاهده ابر در فال قهوه به منزله، حوادث ناگوار و گذشتن از سختی هاست.

ابر

 نشانه وفا، زیبایی، بیگناهی و کمرویی است. مشاهده آهو در فال قهوه به منزله، داشتن یاری زیبارو و کمرو است که نگران شماست.

آهو/غزال

 نشانه زیبارویی و جمال و ناز است. مشاهده انار در فال قهوه به منزله، صاحب یاری زیبارو و خوش سیما خواهید شد.

انار

 نشانه پول و مال است. مشاهده استخوان در فال قهوه به منزله، پولی است که زندگی با آن گردانده میشود.

استخوان

 نشانه مرد رویایی و رابطه عاشقانه است. مشاهده سوار اسب در فال قهوه به منزله، مرد تازه ای در زندگی، رابطه تازه، نامزدی و برطرف شدن دلتنگی هاست.

سوار اسب

 نشانه آرزو، رویا و وقار است. مشاهده اسب در فال قهوه به منزله، رسیدن به آرزو یا رویایی بزرگ است.

اسب

 نشانه خشم، کینه و سیاستمداری است. مشاهده آهو در فال قهوه به منزله، دوستی با صاحب منصبان و قدرتمندان برای سواستفاده است.

اژدها

 نشانه کناره گیری، جدایی و فاصله است. مشاهده اره در فال قهوه به منزله، جدا شدن از دوستان و قطع صله رحم است.

ارّه

 نشانه همسازی و سازگاری و ماتم است. مشاهده انجیر در فال قهوه به منزله، برطرف شدن کدورت ها و دلگیری هاست.
 نشانه غیبت کردن، افترا، بدگویی است. مشاهده دوزن در فال قهوه به منزله، غیبت و افترا پشت سر شما میباشد.
 نشانه ازدواج است. مشاهده زن و مرد در فال قهوه به منزله، عروسی و ازدواج است.
 نشانه قهر، دلگیری و دلخوری است. مشاهده دو انسان پشت به پشت در فال قهوه به منزله، دلخوری و ناراحتی بین آشنایان است.
 نشانه مذاکره و منطق است. مشاهده دو انسان رو در رو در فال قهوه به منزله، گفت و گو و مذاکره و حل مشکلات خواهد بود.
 نشانه غم، اندوه و ماتم است. مشاهده انجیر در فال قهوه به منزله، غم و اندوهیست که دچار خواهید شد.

دو مرد

دو زن

زن و مرد

دو انسان پشت به پشت

دو انسان رو در رو

انجیر

 نشانه حسادت، رشک و غبطه است. مشاهده بادبزن در فال قهوه به منزله، اختلاف و حسادت آشنایان با شما است.
 نشانه رزق و ارث است. مشاهده بادام در فال قهوه به منزله، روزی و رزقی است که با دردسر به دست آید.
 نشانه خیر و برکت است. مشاهده انگور در فال قهوه به منزله، خیر و برکتی بزرگ است، که نباید اصراف شود.
 نشانه عادات پنج گانه است. مشاهده انگشت در فال قهوه به منزله، توجه به جلوگیری برای دچار شدن به یکی از عادات پنج گانه (1.شهوت 2.خشم 3.طمع 4.وابستگی 5.خودستایی) است.
 نشانه خیر، برکتت و معنویت است. مشاهده در دعا فال قهوه به منزله، دعا والدین و برکت زندگی است.
 نشانه معنویت و استجابت است. مشاهده سجده در فال قهوه به منزله، استجابت دعا و آرزو هاست.

بادبزن

بادام

انگور

انگشت

دعا

سجده

 نشانه سورپرایزو بازنگری است. مشاهده یسته در فال قهوه به منزله، رهایی از گرفتاری و بازنگری در مشکلات خواهد بود.

 نشانه امید، استقامت و ترس است. مشاهده برجدر فال قهوه به منزله، تصادفی بزگ و احیانا ترسناک است.

 نشانه جوانمردی و  بی باکی است. مشاهده ببر در فال قهوه به منزله، داشتن دشمنی بی باک اماجوانمرد است.

 نشانه شکست، تله و توطئه است. مشاهده بالون در فال قهوه به منزله، توطئه از جانب دوست نمایان یا شکست عشقی خواهد بود.

 نشانه غرور، رفاه و برتری است. مشاهده باز یا عقاب در فال قهوه به منزله، رسیدن به آسایش و غرور و برتری نسبت به تمام دوستان و آشنایان است.

 نشانه غم، اندوه و بار است. مشاهده بادمجان در فال قهوه به منزله، غم واندوه و کوله باری از مشکلات خواهد بود.

بسته

برج

ببر

بالون

عقاب/باز

بادمجان

 نشانه زحمت کشیدن، دریافت مزد و تحرکاست. مشاهده پارو در فال قهوه به منزله، با تلاش و زحمت بهترین پاداش را دریافت خواهید کرد.

 نشانه کوتاهی و پیشروی است. مشاهده پا در فال قهوه به منزله،عمری کوتاه و زودرس، سفری کوتاه یا پیشروی در اهداف خواهد بود .

 نشانه توجه، دقت و تشخیص است. مشاهده بینی در فال قهوه به منزله، نیاز به دقت و توجه در انجام کار ها برای بی نقص بودنشان.

 نشانه پشتکار، موفقیتش و تلاش است. مشاهده بیل در فال قهوه به منزله، موفقیت در پی پشتکار و تلاش زیاد خواهد بود.

 نشانه هشدار، خطر جدی و اخطار است. مشاهده بطری در فال قهوه به منزله، هشدار برای یک خطر جدی و نیاز به احتیاط .

 نشانه میهمانی، شادی و سرور است. مشاهده بشکه در فال قهوه به منزله، دعوت به مهمانی، شب نشینی، عروسی باشکوه .

پارو

پا

بینی

بیل

بطری

بشکه

 نشانه خوش خبری، شادی و سفر است. مشاهده پرنده در فال قهوه به منزله، دریافت خبری خوب، ملاقات های سودمند، بخت و اقبال یا سفری سودمند و شادی بخش است.

 نشانه تحول، خبر خوش و تغییر است. مشاهده پرستو در فال قهوه به منزله، تحولی بزرگ و زیبا در زندگی ودریافت خبری به شدت خوب وهیجان آور است.

 نشانه راز، کنجکاوی و ماجراجویی است. مشاهده پرده در فال قهوه به منزله، کنجکاو بودن در زندگی، تلاش برای یافتن اسرار دیگران، داشتن رازی بزرگ.

 نشانه مقاومت، خطر و تحمل است. مشاهده پرچم در فال قهوه به منزله، سختی و خطری نچندان دور است، اما باید در مقابل آنها تحمل و صبر پیشه کنید.

 نشانه تن پروری و تنبلی است. مشاهده بشپر که در فال قهوه به منزله، زندگی در ناز نعمت شما را به شدت تن پرور و بی عار کرده است.

 نشانه شادی و سرور است. مشاهده پاکت در فال قهوه به منزله، به زودی از راه دور خبری مسرت بخش و خوب دریافت خواهید کرد .

پرنده

پرستو

پرده

پرچم

پر

پاکت

 نشانه خطر، دشمنی و سختی است. مشاهده پنجه  در فال قهوه به منزله، درکمین بودن خطر است، هوشیار باشید با دشمن مدارا کنید.

 نشانه بینش و چشم است. مشاهده پنجره در فال قهوه به منزله، نا امیدی یا شکستی خوش عاقبت است.

 نشانه دشمن، زیرکی و ضربه مهلک است. مشاهده پلنگ در فال قهوه به منزله، دشمنی زیرک و هوشیار دارید که به زودی ضربه مهلکی به شما میزند.

 نشانه پیشرفت و ترقی ست. مشاهده پلکان در فال قهوه به منزله، پیشرفت و ترقی  و ترفیع در کار درس یا زندگی اجتماعی است.

 نشانه موفقیت، پیشرفت و بهبود است. مشاهده پل در فال قهوه به منزله، گذر از مشکلات و دست یابی به موفقیت ها و پیشرفته های بزرگ است.

 نشانه رویا، خیال و اندیشه است. مشاهده پروانه در فال قهوه به منزله، در رویا، اندیشه و خیال به سر میبرید، عاشق، حساس، ظریف، مهربان و بلند پرواز هستید.

پنجه

پنجره

پلنگ

پلکان

پل

پروانه

 نشانه ازدواج، جهالت، جاه و مقام است. مشاهده تخت خواب در فال قهوه به منزله، به منزل سفری بزرگ و پر ماجرا خواه احساسی خواه کاری خواهد بود، در این سفر به جاه و مقامی بزرگ خواهی رسید و بردشمنان و بدخواهان چیره خواهید شد.

 نشانه خطرات و مشکلات است. تپه بشکه در فال قهوه به منزله، مشکلات فراوان و دوستان ناباب است.

 نشانه سختی و شکست است. مشاهده تبردر فال قهوه به منزله، شکست در مقابل مشکلات است .

 نشانه میراث، موفقیت و فتح است. مشاهده تاج در فال قهوه به منزله، دست یابی به موفقیت یا میراثی بزرگ یا پیروزی در یک نبرد یا مسابقه است.

 نشانه نظم، انصاف و راستی است. مشاهده پیمانه در فال قهوه به منزله، نظم و نظام در کارها، راستی و درستی با مردم و  معرفت و انصاف در معاملات است.

 نشانه هدر رفتن و رنجی درونی است. مشاهده پول در فال قهوه به منزله، پول ، وقت، انرژی خود را هدر میدهید، چیزی شمارا از درون زجر میدهد.

تخت خواب

تپه

تبر

تاج

پیمانه

پول

 نشانه هدف، سفر و مشقت است. مشاهده راه/جاده در فال قهوه به منزله، سفری طولانی در پیش دارین دارید ، ممکن است کاری و جدی باشد، ممکن است برای سیاحت و تفریح باشد، ممکن است موفق باشید و به نتیجه برسید و ممکن است شکست بخورید.

 نشانه حیله، فریب و دروغ است. مشاهده تیر و کمان در فال قهوه به منزله، تعهدی دروغین برای فریب دوستان و آشنایان برای پیشرفت و ترقی.

 نشانه تصمیم سخت و دوطرفه است. مشاهده تیر در فال قهوه به منزله، حق و درستی را زیر پا گذاشتن و نشانه ای به سمت دوست دشمن است، تصمیم گیری سختی در پیش رو دارید، خیانت یا اعتماد؟

 نشانه سخت، بی ثباتی و بی اساسی است. مشاهده توپ در فال قهوه به منزله، سختی، بی ثباتی، بی اساسی و تغییرات بی آرامش است.

 نشانه عدل وانصاف است. مشاهده ترازو در فال قهوه به منزله، رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه.

 نشانه بخت، اقبال و موفقیت است. مشاهده تخم مرغ در فال قهوه به منزله، در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی، موفقیت و شادی خواهید شد.

جاده/راه

تیر و کمان

تیر

توپ

ترازو

تخم مرغ

 نشانه امنیت، پوشش و راز است. مشاهده چادر در فال قهوه به منزله، امنیت و آرامش به خصوص در جمعی پذیرفته میشوید و درآنجا حس آرامش خواهید داشت.

 نشانه خوش بختی، اقبال و خوشح الیاست. مشاهده جناغ در فال قهوه به منزله، یافتن دوست قدیمی، معشوقه یا رسیدن به یکی از بزرگترین آرزوها میباشد.

 نشانه همسر، همدم و معاشراست. مشاهده جعبه در فال قهوه به منزله، داشتن همسر و همدمی معاشر و مهربان و سازگار است.

 نشانه ترس، وحشت و حادثه است. مشاهده جانور/هیولا در فال قهوه به منزله، رو به رو شدن با یکی از بزرگ ترین ترس های زندگی و مقابله با وحشت های زندگی است.

 نشانه دوستی قدیمی، دورهمی و شادی است. مشاهده جام در فال قهوه به منزله، دورهم جمع شدن دوستان قدیمی، استفاده از اموال خود در راه دوستان.

 نشانه خدمتگزاری و پاکی است. مشاهده جاده در فال قهوه به منزله، خادم و خدمت گزار است، زشتی و کثافت را از دل ها پاک کرده و زیبایی به ارمغان می آورد.

چادر

جناغ

جعبه

جانور/هیولا

جام

جارو

 نشانه خوش بختی، آسایش و دلگرمی است. مشاهده چراغ در فال قهوه به منزله، همسر و همدمی (کدبانو) در زندگی شما هست که می آید و زندگیتان را شیرین و زیبا و شما را به آرامش میرساند است.

 نشانه مبارزه، پیروزی و استقامت است. مشاهده چترنجات در فال قهوه به منزله، در موقعیت بدی قرار گرفته اید و برای رهایی و نجات نیاز به تحمل سختی ها و مبارزه با آنها دارید.

 نشانه تیره بختی، تنهایی و اظطراب است. مشاهده چتر بسته در فال قهوه به منزله، درخواست عاجزانه کمک و نرسیدن کمک و تنها ماندن در مشکلات و سختی هاست.

 نشانه صبر، غضب و عشق است. مشاهده چتر در فال قهوه به منزله، از طرف نامزد یا همسر خود مورد خشم و غضب قرار میگیرید ولی صبر پیشه کنید و عجله نکنید.

 نشانه یاری، کمک و مدد است. مشاهده چترباز در فال قهوه به منزله، در مشکلات و کارها به بن بست خورده و درخواست کمک میکنید و دوستی که مدت هاست ندیده اید به یاریتان می شتابد.

 نشانه خشونت، جدایی و بی منطقی است. مشاهده چاقو در فال قهوه به منزله، جدایی، طلاق، دعوای غیر منطقی، شکسته شدن پیمان، به هم خوردن رابطه عاشقانه، وحشت و تنهایی است.

چراغ

چترنجات

چتر بسته

چتر

چترباز

چاقو

 نشانه دورویی و نفاق است. مشاهده چوبدر فال قهوه به منزله، چوب کج و راست تفاوتی ندارد، بلکه هردوی آنها به معنای دورویی دوست یا آشنایی است که انتظارش را ندارید.

 نشانه موفقیت، نیرومندی و غلبه است. مشاهده چنگال در فال قهوه به منزله،موفقیت و نیرومندی در معاش و ارتباطات و پیروزی و غلبه بر دشمنان به خصوص دوستان ناباب است.

 نشانه سفر، تصمیم و دوری است. مشاهده چمدان در فال قهوه به منزله، رفتن به سفری طولانی یا به مسافتی دور و دلتنگی یا گرفتن تصمیمی بزرگ و سرنوشت ساز است.

 نشانه مقاومت، پیروزی و استحکام است. مشاهده چکش در فال قهوه به منزله، علیرغم مشکلات زیاد به موفقیت و آرامش دست خواهید یافت.

 نشانه غم، اندوه و مصیبت است. مشاهده جغندر در فال قهوه به منزله، دچادر غم و اندوهی بزرگ اما زودگذر خواهید شد.

 نشانه حسادت، چشم و هم چشمی و صدمه است. مشاهده چشم در فال قهوه به منزله، کسی به زندگی یا داشته های شما حسادت میکند مراقب انتشار اطلاعات خود باشید.

چوب

چنگال

چمدان

چکش

چغندر

چشم

 نشانه امنیت و آرامش است. مشاهده خانه در فال قهوه به منزله، زندگی خوش و شیرین به همراه خانواده است.

 نشانه فراوانی و علم و دانش است. مشاهده حوض/استخر در فال قهوه به منزله، دست یابی به علم و دانش فراوان است.

 نشانه وصلت و ازدواج است. مشاهده حلقه در فال قهوه به منزله، وصلت یا ازدواج شما یا یکی از اعضای دوستانتان یا خانوادتان یا امضا قرار دادی مهم خواهد بود.

 نشانه حصر و تنهایی است. مشاهده حصار در فال قهوه به منزله، قرار گرفتن در قرنطینه یا حصر یا زندان به تنهایی و بدون هیچ دوستی قرار خواهید گرفت.

 نشانه بیماری، بهبودی و شفا است. مشاهده قرص در فال قهوه به منزله، بیماری یا مسمومیتی را در پیش دارید اما با سلامت وبه آسانی از آن عبور خواهید کرد.

 نشانه شادی، لذت  و اسارت است. مشاهده چهارچوب/مربع در فال قهوه به منزله، بسته به شرایط زندگی و چالش های پیشرو گاه اشاره به شادی ولذت و عشق و گاهی به اسارت و درگیری است.

خانه

حوض/استخر

حلقه

حصار

قرص

چهارگوش/مربع

 نشانه امید و سفر است. مشاهده خط در فال قهوه به منزله،بسته به شرایط تعابیر متفاوتی همچون امید، نا امیدی، سفر، پیروزی، شکست و… است.

 نشانه شهوت و غرور است. مشاهده خروس در فال قهوه به منزله، نوید، مژده، کاری خیر است.

 نشانه زودرنجی و خوش شانسی است. مشاهده خرگوش در فال قهوه به منزله،سریع و زود رنج هستید اما شانس خوبی برای دست یابی به موفقیت خواهید داشت.

 نشانه دشمنی، تند خویی و خودرایی است. مشاهده خرس در فال قهوه به منزله، به کسی یا چیز بسیار وابسته هستید که بسیار خودرای و تندخو است و به شما اتکا به شما آسیب میرساند.

 نشانه بداخلاقی، کینه توزی و دشمنی است. مشاهده خرچنگ در فال قهوه به منزله، احتیاط و دوراندیشی بسیار است.

 نشانه ازدواج و خوشحالی  است. مشاهده خانه درختی در فال قهوه به منزله، سرگیری ازدواجی شاد و خوش حال کننده است.

خط

خروس

خرگوش

خرس

خرچنگ

خانه درختی

 نشانه شانس و گشاده دستی است. مشاهده درخت در فال قهوه به منزله، شما فردی خیر و گشاده دست و بخشنده هستید و در آینه ای نزدیک در یک قمار پیروز میشوید.

 نشانه کار و فعالیت است. مشاهده دردر فال قهوه به منزله، مشغول شدن به کار در شغل رده بالای دولتی است.

 نشانه عشق، تولد و خظرافت است. مشاهده دانه تسبیح در فال قهوه به منزله، تولد فرزندیدر خانواده ای عاشق و پر از امید است.

 نشانه رنج و اندوه احساسی است. مشاهده دامن در فال قهوه به منزله، رنج و اندوه و ناامیدی عشقی است، اما اگر صبر و بردباری به خرج دهید به عشقی پایدار دست پیدا میکنید.

 نشانه زحمت، تلاش و نتیجه است. مشاهده داس در فال قهوه به منزله،با رنج و زحمتی نچندان طولانی به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت.

 مشاهده خفاش در فال قهوه به منزله، دوره ای تاریک و همراه با بیماری است، بسیار مرااقب باشید در خطری جدی هستید.

درخت

در

دانه تسبیح

دامن

داس

خفاش

 نشانه گرفتاری، رنج  و فتنه است. مشاهده دوددر فال قهوه به منزله، گرفتار شدن در فتنه یک دشمن دوست نما و خراب شدن زندگی است، توصیه میشود بسیار مراقب ارتباطات و دوستانتان باشید.

 نشانه اعضای خانواده و غم و اندوه  است. مشاهده دندان در فال قهوه به منزله، ملاقات با یکی از اعضای خانواده یا در گیر غم فقدان یکی از اعضای خانواده است.

 نشانه حماقت است. مشاهده دست های بلند در فال قهوه به منزله، انجام کاری از روی بی فکری یا حماقت در هنگام تصمیم گیری و به خطر انداختن خود و دیگران است.

 نشانه همسری و اندوه است. مشاهده دستبند در فال قهوه به منزله، برای زنان به معنای ازدواج و یافتن همسر و برای مردان نشانه غم و اندوه است.

 نشانه دوستی، مهربانی و توانمندی است. مشاهده دست در فال قهوه به منزله، به زودی دوستی مهربان در یکی از مقاطع سخت زندگی دست شما را رفته و به اوج خواهد رساند.

 نشانه موفقیت های هنری است. مشاهده درخت کاج در فال قهوه به منزله، دست یافتن به موفقیت های بالای بلند پایه هنری است .

دود

دندان

دست بلند

دست بند

دست

درخت کاج

 نشانه عمرطولانی و سفر است. مشاهده طناب در فال قهوه به منزله، داشتن عمری طولانی و با برکت و یا  رفتن به سفری طولانی و رویایی است.

 نشانه رسیدن به یار و شادی است. مشاهده زن/دختر در فال قهوه به منزله، رسیدن شما به کسی است که دوستش دارید.

 نشانه فریب و درغ است. مشاهده روباه در فال قهوه به منزله، ورود فردی فریبکار،دورو و دروغگو است که بنیاد خانواده شمارا تهدید میکند.

 نشانه مانع و حریم است. مشاهده دیوار در فال قهوه به منزله، حفاظت از حریم خصوصی شما در مقابل متجاوزان است و وضع زندگی شما خوب خواهد بود.

 نشانه صاحب خانه و کدبانو است. مشاهده دیگ/قابلمه در فال قهوه به منزله، صاحب خانه شدن یا پیدا کردن همسری کدبانو و هنرمند است.

 نشانه سخن نیکواست. مشاهده دست در فال قهوه به منزله، بازگو کردن خاطرات و اسرار و ناگفته هاست.

ریسمان/طناب

زن/دختر

روباه

دیوار

دیگ/قابلمه

دهان/لب

 نشانهسد یا مانع است. مشاهده سد در فال قهوه به منزله، در مقابل هیجانات و تفریخات شما مانعی به وجود آمده که با تلاش بسیار برطرف میشود.

 نشانه پناه و محافظت است. مشاهده سپر در فال قهوه به منزله، شما محافظ و نگهبانی رویایی برای عده ای از دوستان یا آشنایان خواهید شد.

 نشانه موفقیت و منزلت است. مشاهده ستاره در فال قهوه به منزله، دستیابی به جایگاهی بالا و بامنزلت مانند بردن در یک مسابقه درخشش در جمع دوستان شانس و….

 نشانه احساسات و قلب است. مشاهده قلب در فال قهوه به منزله، مواجه با بحرانی احساسی خواه از نوع خوب و خواه از نوع بد خواهید بود.

 نشانه دعوا و مرافه است. مشاهده زنگوله در فال قهوه به منزله، دعوا و درگیری با اقوام، آشنایان یا دوستان است.

 مشاهده زنبور در فال قهوه به منزله، به مال و ثروتی ناگهانی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

سد

سپر

ستاره

ساعت

زنگوله

زنبور

 نشانه دوست و غمخوار است. مشاهده سوزن در فال قهوه به منزله، دوستی غمخوار و مهربان پیدا میکنید که در مشکلات و مسائل شمارا به صورت فکری همراهی و یاری میدهد.

 نشانه رسوائی و بدبختی است. مشاهده سوسک در فال قهوه به منزله، در مواجه با دعوا یا بحث و جدل در خانواده و دوستان قبل رسوائی و رفتن آبرو برای شما سریعا کناره گیری کنید.

 نشانه وفاداری و مهربانی است. مشاهده سگر در فال قهوه به منزله، یافتن دوستی وفادار و مهربان است که همواره برای شما فداکاری کرده و شما را از خطرات احتمالی نجات میدهد.

 نشانه پول و ثروت است. مشاهده سکه در فال قهوه به منزله، به دست آوردن ثروت و پولی فراوان ، ارثیه ای بزرگ، رهایی از فقر و بدبختی، پرداخته شدن قرض و وام ها خواهد بود.

 نشانه یاری و کمک است. مشاهده سطل در فال قهوه به منزله، زنی زیبا به شما خدمت خواهد کرد یا کنیزی بسیار زیبا رو خریداری میکنید.

 نشانه آرزو و رویا است. مشاهده سرشیر در فال قهوه به منزله، رسیدن به آرزو و رویایی دیرینه به صورت معجزه آسا و کاملا غیر منتظره است.

سوزن

سوسک

سگ

سکه

سطل

سرشیر

 نشانه دوست ناباب و بدبختی است. مشاهده شانه در فال قهوه به منزله، دوست نابابی است که شما را از راه درست و خوشبختی دور کرده و به فنا میدهد.

 نشانه مال و نعمت است. مشاهده شاخ در فال قهوه به منزله، به دست آوردن موفقیتی عظیم، ثروتی بزرگ، افتخاری تکرار نشدنی است.

 نشانه خبر خوش و تولد است. مشاهده سیب در فال قهوه به منزله، رسیدن خبری بسیار خوب و مبارک مانند تولد فرزندی نیکو و صالح است.

 نشانه حیله، نیرنگ و دسیسه  است. مشاهده سه پایه در فال قهوه به منزله، شخصی دسیسه کار است که با نیرنگ و حیله وارد زندگی شما شده و تلاش میکند از شما سواستفاده کند.

 نشانه زرنگی و چالاکی است. مشاهده سنجاب در فال قهوه به منزله، جمع آوری آذوقه و زرنگی و چالاکی در امور زندگی است.

 نشانه دشمنی نادان است. مشاهده سوسمار در فال قهوه به منزله، داشتن دشمنی نادان و جهل است که در صورت اقدام به موقع موفق به دور شدن از او و خطرات احمالی می شوید.

شانه

شاخ

سیب

سه پایه

سنجاب

سوسمار

 نشانه عضویت و حیثیت است. مشاهده شلوغی در فال قهوه به منزله، شرکت در جمعی یا عضو سازمان یا گروهی شدن.

 نشانه ناراحتی، آبرو و حیثیت است. مشاهده شکل نامشخص  در فال قهوه به منزله، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان می شود.

 نشانه ناراحتی، قابله و خوشی است. مشاهده شکل نامشخص  در فال قهوه به منزله، این نماد بسته به شرایط زندگی شخص تعبیر میشود.

 نشانه تهمت و دروغ است. مشاهده شطرنج در فال قهوه به منزله، به کسی تهمت و افترا میزنید و آبروی کسی برده میشود، یا کسی این ظلم را در حق شما میکند.

 نشانه سفر است. مشاهده شاخ در فال قهوه به منزله، مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

 نشانه خیر و برکت است. مشاهده شتر در فال قهوه به منزله، به دست آوردن موفقیتی عظیم، ثروتی بزرگ، افتخاری تکرار نشدنی است.

شلوغی

شلوار

شکل نامشخص

شطرنج

شترمرغ

شتر

 نشانه توجه است. مشاهده صلیب و تاج در فال قهوه به منزله، مورد توجه قرار گرفتن در جمع آشنایان یا دوستان به دلایل خوب و مهم است.

 نشانه پیروزی و مرگی تلخ است. مشاهده صلیب در فال قهوه به منزله، پیروزی در یك كار سخت ودشوار یا مرگ ناگهانی یکی از دوستان یا اقوام نزدیک است.

 نشانه خیر و روزی است. مشاهده صدف در فال قهوه به منزله، دیدار با دوستان وآشانایانی که مدت هاست ندیده اید و شرکت در جشن عروسی یا مراسمی بسیار شاد.

 نشانه امیدواری است. مشاهده شهاب سنگ در فال قهوه به منزله، خبر های خوش غیر منتظره در کمین شماست.

 نشانه عزت و نعمت است. مشاهده شمشیر در فال قهوه به منزله، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد و بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز را در بر دارد.

 نشانه مبارزه با دشمن است. مشاهده شمشیر در فال قهوه به منزله، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

صلیب و تاج

صلیب

صدف

شهاب سنگ

شمع

شمشیر

 نشانه خوش خبری و اتکا است. مشاهده عصا در فال قهوه به منزله، دیدار آشنایان و دوستان قدیمی ، شندین خبری بسیار خوب یا متکی بودن بر چیزی .

 نشانه نذر و دعا است. مشاهده عبادتگاه در فال قهوه به منزله، زندگی معنوی و دعا و استجابت خواسته ها و یا پشتیبانی پروردگار از شما در مشکلات است.

 نشانه روزی و برکت است. مشاهده ظرف غذا در فال قهوه به منزله، مهمانی و ضیافتی بزرگ و مفصل است.

 نشانه فخر، افتخار، غرور، شكوه و جلال است. تجمل و زیبایی و سلطنت را به همراه آورد، مایه غرور و فخر شما فراهم خواهد شد.

 نشانه خوبی و ازدواج است. مشاهده صورت /سر انسان در فال قهوه به منزله، بسته به شرایط زندگی فرد فالی خوب یا ازدواج.

 نشانه کمال گرایی، محبت و دلگرمی است. مشاهده صندلی در فال قهوه به منزله، هدیه گرانبهایی دریافت میکنید، بهتر شدن کارها و اضاع زندگی، تمام شدن کاری که مدت ها ذهن و انرژی شما را درگیر کرده است، ارتقا در کار و شغلتان.

عصا

عبادتگاه

ظرف غذا

طاووس

صورت/سر انسان

صندلی

نشانه قدرت و منزلت و بزرگی است. مشاهده فیل در فال قهوه به منزله، به دست آوردن قدرت، جایگاه و منزلت یا داشتن دوستی با نفوذ یا دانشمند که نیاز است رابطه بیشتری با او برقرار کنید.

نشانه شادی و شیرینی است. مشاهده قندان در فال قهوه به منزله، خوش بختی و رسیدن خبر های خوب و یا تولد یا وصلتی مبارک است.

نشانه هدیه و ثمره کتلاش است. مشاهده فنجان در فال قهوه به منزله، در اثر تلاش و فعالیت مستمر در طول مدت زیاد بالاخره به نتیجه دلخواهتان میرسید یا هدیه و جایزه ای بزرگ و نفیس به شکم داده میشود.

نشانه خطر است. مشاهده فشنگ در فال قهوه به منزله، نیاز به مراقبت و توجه بسیار در کار هاست، در هنگام تصمیم گیری عجله نکنید، در هنگام خشم تصمیم گیری نکنید، یک دندگی نکنید و در هنگام رانندگی بسیار مراقب باشید.

نشانه عقل و روشنی است. مشاهده عینک در فال قهوه به منزله، در مشکلی که در پیش رو دارید با دور اندیشی و روشن بینی بهترین تصمیم را گرفته و از وخامت شرایط می کاهید.

نشانه جدائی، هرج و مرج، حسادت و بدجنسی است. مشاهده عقرب  در فال قهوه به منزله، پیچیدگی شرایط و اوضاع است و سختی  ومشکلات در زندگی روزمره شما.

فیل

قندان

فنجان

فشنگ

عینک

عقرب

 نشانه عبور از سختی ها است. مشاهده قفل و کلید در فال قهوه به منزله، راه حلی برای تمام مشکلات و بدبختی ها و رسیدن به خوشبختی یا ازدواجی شادی بخش است.

 نشانه مانع، سد و گرفتاری است. مشاهده قفل در فال قهوه به منزله، مشکلات بزرگ و حل نشدنی، گرفتاری های کاری، مشکلات و درگیری ایی در زندگی عاشقانه.

 نشانه عبور از سختی ها است. مشاهده قطار در فال قهوه به منزله، عبور از مشکلات، سختی ها و ترس ها و رسیدین به خوش بختی و آرامش است.

 نشانه بیماری، بهبودی و شفا است. مشاهده قرص در فال قهوه به منزله، بیماری یا مسمومیتی را در پیش دارید اما با سلامت وبه آسانی از آن عبور خواهید کرد.

نشانه عشق و دوستی است. مشاهده قایق/کشتی در فال قهوه به منزله، پس از تحمل سختی ها و مشکلات فراوان سرانجام به عشق زندگیتان میرسید.

نشانه غربت و دلتنگی است. مشاهده قارچ در فال قهوه به منزله، سفری طولانی و احتمالا برای زندگی به دیار غربت و دلتنگی برای وطن خانواده است.

قفل و کلید

قفل

قطار

قرص

قایق/کشتی

قارچ

 نشانه رزق و روزی و درماندگی است. مشاهده کاسه در فال قهوه به منزله، به دست آوردن رزق و روزی از راه فقر و گدایی است.

 نشانه جدائی و دوری است. مشاهده قیچی در فال قهوه به منزله، اختلاف بین شما و اعضای خانواده یا دوستانتان که دوستی ای طولانی دارید.

 نشانه خادم و خدمتگذار است. مشاهده قوری در فال قهوه به منزله، حادثه ای شگفت آور و بزرگ برای شما در راه است(خوب یا بد بودنش مشخص نیست)، زندگی و خانواده ای خوشحال و خوشبخت خواهید داشت.

 نشانه رفع نگرانی ایمات، متانت و وقاراست. مشاهده قو در فال قهوه به منزله، رسیدن به آرامشی غرور انگیز و فخرفروشانه، همچنین مرحله ی ویژه ای از زندگی عاشقانه شما است.

 نشانه رفع نگرانی است. مشاهده قلم در فال قهوه به منزله، بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

 نشانه عشق و زندگی عاطفی است. مشاهده قلب در فال قهوه به منزله، عاشق شدن و درگیر زندگی عاطفی و پیچیدگی های آن شدن است.شما عشق زندگی خود را پیدا میکنید.

کاسه

قیچی

قوری

قو

قلم

قلب

 نشانه تحول و مهربانی است. مشاهده کلاغ در فال قهوه به منزله، در زندگیتان  تحولی بزرگ ایجاد شده و فردی به شدت مهربان وارد زندگیتان میشود.

 نشانه عشق بازی است. مشاهده کوزه در فال قهوه به منزله، همبستر شدن با کنیزک یا همسرتان در شبی پر ستاره است.

 نشانه پلیدی و ناپاکی است. مشاهده کفتار در فال قهوه به منزله، دزدی و چپاول در زندگی شما رخ میدهد، مواظب اموالتان باشید.

 نشانه گرفتاری های کوچک است. مشاهده کرم در فال قهوه به منزله، درگیر گرفتاری های کوچک میشوید ولی با کمی تلاش از شر آنها خلاص میشوید.

 نشانه گشایش در کار ها، تحصیل و تفکر است. مشاهده کتاب در فال قهوه به منزله، رسیدن به درجات بالای تحصیل، تفکر و تعقل و دانش است.

 نشانه نیاز به گرمی و عشق و محبت است. مشاهده کت در فال قهوه به منزله، نیاز است که خلق و خوی خود را عوض کرده و کمی مهربان تر و صمیمی تر باشید .

کلاغ

کوزه

کفتار

کرم

کتاب

کت

 نشانه ریاکاری و خیانت است. مشاهده گربه در فال قهوه به منزله، ورود شخصی نمک نشناس، خیانتکار، فریبکار و دوبهم زن به زندگی شماست.

 نشانه نعمت و خوشی است. مشاهده گاو  در فال قهوه به منزله، فراوانی محصولات و نعمت فراوان بدست آوردن است.

 نشانه حل مشکلات است. مشاهده کوهستان در فال قهوه به منزله، از بین رفتن موانع سخت و مشکلاتی مدت هاست ذهن شمارا درگیر کرده است و یا تحقق یافتن آرزوها است.

 نشانه تولد و موفقیت است. مشاهده کمان در فال قهوه به منزله، فرزند پسری نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، به دست آوردن موفقیت به سختی.

 نشانه حل مشکلات است. مشاهده کلید در فال قهوه به منزله، تمامی مشکلات کوچک و بزرگ در زندگیتان به ترتیب برطرف خواهد شد، قدردان زحمات همسرخود باشید.

 نشانه جاه و مقام  است. مشاهده کلاه در فال قهوه به منزله، با پشتکار به مقام والا رسیدن، موفقیت های نهانی همراه با ریسک به دست آوردن  می باشد.

گربه

گاو

کوهستان

کمان

کلید

کلاه

 نشانه نصیحت پذیری و خبر های تازه  است. مشاهده گوش در فال قهوه به منزله، نیاز به توجه به نصیحت های اطرافیانتای است همچنین خبر های خوبی برایتان در راه است.

 نشانه شادی و خوشی است. مشاهده گوسفند در فال قهوه به منزله، زندگی آرام و بی دغدغه ، خوشبختی به همراه می آورد و ناراحتی ها بر طرف می شود همچنین به معنای نذر است.

 نشانه روزی حلال است. مشاهده گلابی در فال قهوه به منزله، روزی حلال و سخاوتمندانه  که با رنج و زحمت بدست آمده است.

 نشانه آغاز پس انداز کردن است. مشاهده گلابی در فال قهوه به منزله، نجات پیدا کردن از مشکلات مالی، بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

 نشانه آغاز شادی بزرگ است. مشاهده گل در فال قهوه به منزله، دوستی واقعی، ورود جوانی حساس و خجالتی به زندگیتان است.

 نشانه آغاز عاشقی است. مشاهده گردنبند در فال قهوه به منزله، شروع زندگی مشترک و نامزدی و عاشقی است.

گوش

گوسفند

گندم

گلابی

گل

گردنبند

نشانه موفقیت و شانس است. مشاهده ماهی در فال قهوه به منزله، خوشحالی کوتاه مدت یا پولی باد آورده یا سعادت موقت یا خوشبختی منتهی به بدبختی است.

 نشانه عشق، نامزدی و ازدواج است. مشاهده ماه در فال قهوه به منزله، با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید همچنین ممکن است دچار ناراحتی روحی و روانی شوید.

 نشانه امانت و افترا و خدعه و حسادت است. مشاهده مار در فال قهوه به منزله، ورود نارفیقی در این زندگی است که از پشت به شما خنجر خواهد زد.

 نشانه فرزندان نیکو است. مشاهده لوبیا در فال قهوه به منزله، در آینده ای نچندان دور صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت، جایگاهی بالا و شهرت میرسند.

 نشانه قرابت و خویشی است. مشاهده لکه های روشن در فال قهوه به منزله، از زخم زبانها نهراسید، با کمی صبر و حوصله و خویشتن داری به احترام و عزتی فراوان دست پیدا میکنید.

 نشانه آغاز روشنی و خوشبختی است. مشاهده لامپ در فال قهوه به منزله، به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

ماهی

ماه

مار

لوبیا

لکه های روشن

لامپ

نشانه تلاش است. مشاهده مورچه در فال قهوه به منزله، با داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید.

 مشاهده مرغ در فال قهوه به منزله، به مال و ثروتی ناگهانی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

Toothbrush

 مشاهده مسواک در فال قهوه به منزله، پاکی و طهارت است مراقب سلامتی خود باشید.

نشانه فرومایگی است. مشاهده مگس در فال قهوه به منزله، مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت میشوید، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

نشانه بخشش و فداکاری است. مشاهده مسواک در فال قهوه به منزله، خرج کردن یا بخشیدن مال خود برای کمک به دوستان و آشنایان در زمانی است که خودتان به آن پول نیازدارید.

نشانه ارث و موفقیت است. مشاهده مثلم متساوی الاضلاع در فال قهوه به منزله، کسب موفقیت های بزرگ ی  به دست آوردن ارثیه ای زیاد است.

مورچه

مرغ

مسواک

مگس

مستطیل

مثلث

نشانه خبر خوش است. مشاهده نامه در فال قهوه به منزله، در انتظار خبر های خوش هستید و خبری که که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

نشانه زیرکی، موزیگری، شیطنت است. مشاهده میمون در فال قهوه به منزله، فرزندی شیطون و بازیگوش خواهید پیدا کرد که از دیوار بالامی رود.

نشانه دعا، نذر، نیت خیر است. مشاهده مهر و سجاده در فال قهوه به منزله، بسته به شرایط زندگی تعابیر متفاوتی دارد.

نشانه موفقیت شدی است. مشاهده میز در فال قهوه به منزله، یک قرار داد بزرگ کاری و یا شرکت در یک مهمانی رسمی و مهم است.

نشانه حقه بازی است. مشاهده میخ در فال قهوه به منزله، تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی، اگر به کار خود واقف هستید آنرا رها نکنید.

نشانه ریا، دشمنی و خیانت است. مشاهده موش در فال قهوه به منزله، دشمنی و خیانت یا غیبت یا ریا کاری و زیان است، بازم است که  با متانت و صبر از شرش خلاص شوید.

نامه

میمون

مهر و سجاده

میز

میخ

موش

نشانه سفری از طریق دریا است. مشاهده خرچنگ  قهوه به منزله، سفری طولانی و دور و دراز از راه دریا است.

نشانه خیر و روزی است. مشاهده نهنگ/وال قهوه به منزله، مشکلاتی به ظاهر بزرگ و ترسناک است اما با کمی صبر و تحمل به راحتی هرچه تمام از بین میرود.

نشانه رهایی از غصه های کوچک است. مشاهده نوزاد قهوه به منزله، رهایی از غصه های کوچک ولی آزار دهنده، و بازگشتن آرامش به خانواده است.

نشانه حیله و بن بست است. مشاهده نعل اسب قهوه به منزله، محاصره دشمان به ظاهر دوست می باشد، در زمانی که شما تنها یک راه نجات برایتان باز است.

نشانه موفقیت و پیروزی است. مشاهده نردبان قهوه به منزله، موفقیت شما حتمی است، پیشرفت، کار زیاد و پیشروی، رسیدن به رفاه اقتصادی است.

نشانه خیر و برکت است. مشاهده نان قهوه به منزله، سمبل سرور و خوشحالی است، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

نیزه

نهنگ/وال

نوزاد

نعل اسب

نردبان

نان

نشانه پیروزی و موفقیت است. مشاهده v قهوه به منزله، موفقیت های بزرگ در زندگی کاری یا عشقی شما است.

نشانه سفری طولانی است. مشاهده هواپیما قهوه به منزله، مسافرت طولانی و دلپذیر که ممکن است کاری و ممکن تفریحی به همراه خانواده باشد، در هردو صورت خوش میگذرد.

نشانه خیر، خوشی و رفاه است. مشاهده هدهد قهوه به منزله، در زندگی به خیر و پیشرفتی فراتراز تصورتان خواهد رسید.

V

هواپیما

هدهد